PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt

  Utdanning finansiert av arbeidsgiver

  • D6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Dekker arbeidsgiver kostnader ved utdanning, er dette skattefritt for arbeidstaker når utdanningen oppfyller visse vilkår.

  Lønn

  Skattefritaket gjelder bare dersom utdanningen:

  1. gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller
  2. dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver. Skattefritaket etter dette punktet er begrenset oppad til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

  Disse vilkårene gjelder både for intern og ekstern utdanning.

  Intern utdanning

  Intern utdanning er skattefri gitt at vilkårene i FSFIN § 5-15-12 over er oppfylt.

  Utdanningen anses som intern hvis den arrangeres av arbeidsgiver til i hovedsak bare ansatte hos denne. Som intern utdanning anses også utdanning som arrangeres av (definert i den nå opphevede forskrift 04.12.1997 nr. 1255 § 3):

  • et selskap i samme konsern etter asl. § 1-3, allmennaksjeloven § 1-3 eller selskapsloven § 1-2
  • et selskap som eier så mange aksjer eller andeler i hverandre at de representerer flertallet av stemmene i det annet selskap, eller
  • de avgiftspliktige ytelser kommer fra enmannsforetak og selskaper hvor eieren av enmannsforetaket eier så mange aksjer eller andeler at vedkommende representerer flertallet av stemmene. Det samme gjelder når de avgiftspliktige ytelsene kommer fra selskaper hvor samme person eier så mange aksjer eller andeler at vedkommende representerer flertallet av stemmene i selskapet.

  Se FSFIN § 5-15-13 (2) tredje og fjerde punktum angående internutdanning for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og staten.

  Ekstern utdanning

  Skattefri dekning av utdanning som ikke er intern (ekstern utdanning), må i tillegg til vilkårene i FSFIN § 5-15-12, oppfylle følgende vilkår:

  • utdanningen må være beregnet til normalt å skulle gjennomføres på inntil fire semestre og må ha varighet på maksimalt 20 måneder ved normert fulltidsstudium. Den normerte tiden som legges til grunn kan for eksempel være den normerte tiden Lånekassen legger til grunn. Det er uten betydning hvor lang tid utdanningen faktisk tar. Lånekassen legger normalt til grunn at et fulltidsstudium gir 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester. Et studium som er normert til 120 studiepoeng vil etter dette oppfylle kravet i FSFIN § 5-15-14 (2) om inntil fire semestre eller maksimalt 20 måneders varighet. Dekkes utdanning som er beregnet til normalt å vare over 20 måneder, er det kun ytelser for de 20 første månedene som kan dekkes skattefritt.
  • dersom kursets varighet er på over to måneder, må arbeidstaker ha vært ansatt i heltidsstilling hos arbeidsgiveren i minst ett år ved oppstart av utdanningen. Er arbeidstaker deltidsansatt, må ansettelsen ha vart forholdsmessig minst like lenge.

  Dekker arbeidsgiver flere, kortere, uavhengige kurs mv. som til sammen har en varighet på over 20 måneder, vil dette kunne dekkes skattefritt for den ansatte. Kursene blir imidlertid skattepliktige dersom de ikke er uavhengige av hverandre. Dvs. at kursene bygger på hverandre, eller at de alene eller sammen med andre kurs kan lede til en grad.

  Ekstern utdanning i som tas i utlandet er skattemessig likestilt utdanning i Norge.

  Hvilke kostnader kan dekkes skattefritt?

  Kostnader som kan dekkes skattefritt er:

  1. kostnader i forbindelse med undervisningen som f.eks. eksamensavgift, skolepenger, skolebøker og annet materiell knyttet direkte til utdanningen,
  2. reisekostnader fra permanent/midlertidig bosted til undervisningsstedet
  3. merkostnader til opphold utenfor hjemmet, herunder kostnader til besøksreiser til hjemmet, i de tilfeller skattyter på grunn av utdanningen må bo utenfor sitt egentlige hjem. Se reglene i sktl. § 6-13.

  Se FSFIN § 5-15-11.

  Utgiftsdekning

  Arbeidsgiver kan dekke utdanningskostnadene på følgende måter:

  • dekker utgiftene direkte (naturalytelse),
  • refunderer spesifikke utdanningsutgifter mot originalbilag, eller
  • yter stipend eller utgiftsgodtgjørelse til dekning av utgiftene (se tema om stipender)

  Er vilkårene ovenfor oppfylt, kan arbeidsgiver dekke utgiftene direkte eller mot originalbilag uten å trekke forskuddstrekk eller beregne arbeidsgiveravgift. Beløpene skal heller ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Utgiftsgodtgjørelser

  Utbetales en godtgjørelse som skal dekke utdanningskostnadene til den ansatte, er det kun de kostandene som er nevnt i punkt i), ii) og iii) over, som kan dekkes skattefritt gitt at vilkårene for skattefri dekning av utdanning er oppfylt.

  Godtgjørelser der legitimasjonskravene er oppfylt skal innrapporteres i a-meldingen.

  Dersom godtgjørelsen gir overskudd vil dette overskuddet være skattepliktig, se sktl. § 5-11 (2) a. Dersom legitimasjonskravene over ikke er oppfylt, vil hele godtgjørelsen være skattepliktig, trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og skal innrapporteres på a-meldingen.

  Merverdiavgift

  Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift dersom arbeidsgiver dekker ansattes utdanningskostnader, se mval. § 8-3 (1) d.

  Skatt

  Dersom en arbeidsgiver dekker utdanningskostnadene for en arbeidstaker, vil dette være fradragsberettigede kostnader for arbeidsgiver. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker får dekket kostnadene skattefritt eller om ytelsen er skattepliktig.

  Stikkord:

  • arbeidsgiverfinansiert utdanning,
  • etterutdanning,
  • lærebok,
  • merverdiavgift utdanning,
  • mesterbrev,
  • mesterbrevavgift,
  • mva utdanning,
  • norskkurs,
  • skoleavgift,
  • utdanning merverdiavgift,
  • utdanning mva,
  • moms,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • kostand,
  • omkostning,
  Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan