Generelt

Oppryddingsutgifter

Fjerningsutgifter

Sammenstilling av fjerningsutgift med inntekt kan skje etter tre metoder:

  1. Avsetningen bygges gradvis opp ved resultatføring i takt med driftsmidlets økonomiske levetid, slik at den på fjerningstidspunktet er stor nok til å dekke utgiften.
  2. Nåverdi av fjerningsutgiften tas med ved valg av avskrivningsplan, slik at netto utrangeringsverdi er negativ. Sammenlignet med metode 1 vil avskrivning av driftsmidlet skje hurtigere, men forpliktelsen vil ikke vises som en avsetning før driftsmidlets balanseførte verdi er lik null.
  3. Nåverdi av fjerningsutgiften balanseføres som en del av anskaffelseskost, og avskrives sammen med denne. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den økonomiske levetiden for driftsmiddelet.

Alle de tre metodene oppfyller regnskapslovens krav om sammenstilling av utgifter med tilhørende inntekt. Metode 3 er den eneste som er i samsvar med hovedregelen for regnskapsføring av usikre forpliktelser etter denne standards pkt. 3. Metode 3 anses som god regnskapsskikk.

Metode 1 er ansett som innarbeidet god regnskapsskikk i Norge. Den er dessuten beskrevet i regnskapslovens forarbeider. Metode 1 regnes derfor som en tillatt løsning etter NRS 13.

Endring i estimert fjerningsforpliktelse reiser spesielle problemstillinger. Slik endring kan være en teknisk estimatendring, som har bakgrunn i mer presise opplysninger om fjerningsutgiften. Den kan imidlertid også skyldes en vesentlig endring i rammebetingelsene, som for eksempel en skjerpet lovgivning. Det er ikke noen grunn til at regnskapsføring av estimatendring skal være forskjellig, avhengig av endringens årsak. Ved bruk av metode 3 tillates to alternative løsninger, hvor begge alternativer innebærer at avsetningen til enhver tid skal være lik nåverdien av estimert fjerningsforpliktelse.

  1. Enhver endring i estimatet blir resultatført i perioden for endringen.
  2. Enhver endring i estimatet blir balanseført som en del av anskaffelseskost og avskrives sammen med denne. Dersom en reduksjon i estimert fjerningsutgift fører til negativ balanseført verdi, skal denne negative verdien resultatføres. Ved estimatendring som øker balanseført verdi, må foretaket ta stilling til om økningen indikerer behov for nedskrivning, jf NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler.

Ved bruk av metode 1 står man i utgangspunktet friere til å velge en periodisering som fordeler virkningen av estimatendringen over gjenværende levetid.

Miljøinvesteringer