Avgiftspliktig utleie

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Det skal som hovedregel beregnes utgående merverdiavgift på utleie av fartøy jf. mval. § 3-1.

Avgiftsplikten gjelder fartøy som faller utenfor definisjon i mval. § 6-9 (4).

Stikkord: båtutleie, lystbåter, lystfartøy, utleiebåter, leasing, ferje

Avgiftsfri utleie