Utleie

Utleie/leasing av elbil

Restkrav utleie

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv behandlet restkrav ved brudd i en leasingavtale, se UTV 2013/142, og uttalt at det ikke skal svares merverdiavgift på restkravet.

Skattedirektoratet har i UTV 2013/142 uttalt følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

"Skattedirektoratet har vurdert spørsmålet på ny og mener at det er rom for å vurdere dette annerledes enn det ble gjort i 1988-1992. Det er all grunn til å reise spørsmål om en pengebetaling, som ikke korresponderer med noen ytelse, men som refererer seg til en fremtidig periode hvor leasingobjektet er tilbakelevert, kan ses som ”levering av … tjenester mot vederlag”, hvilket er vilkåret for at det skal foreligge en avgiftspliktig omsetning, jf mval § 1-3 første ledd bokstav a. Vi mener at det sentrale ved ”restkravet” er at det inneholder en kompensasjon for utleasers leietap for den gjenstående del av perioden, som – i likhet med de øvrige omtalte postene i sluttoppgjøret – må anses som erstatning. ”Restkravet” er m.a.o. ikke et vederlag for en merverdiavgiftspliktig ytelse. "

Skattedirektoratet anser altså "restkravet" som en erstatning og ikke som et vederlag for levering av en tjeneste. "Restkravet" vil derfor ikke være omsetning etter mval. § 1-3 (1) bokstav a, og skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på beløpet etter mval. § 3-1 (1).

I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på restkrav som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

"Restkravet" klassifiseres som en driftsinntekt, men fordi den ikke er vederlag for omsetning, skal beløpet ikke tas med på mva-meldingen.

Stikkord: avbrutt leasingavtale, leasing, leiebilfirma, restkrav, sluttoppgjør, sluttoppgjør leasing, leie, leasing