Utleie - utstyr

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av utstyr og tilgang til pasientportefølje ol. er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (4) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Det er 3 forutsetninger som ligger til grunn for unntaket. De er:

  • utleieren er næringsdrivende som tilbyr helsetjenester
  • utleieren er en virksomhet som er eid av næringsdrivende som tilbyr helsetjenester, eller
  • utleieren er en offentlig virksomhet som tilbyr helsetjenester

Det er en forutsetning at leievederlaget er begrenset i forhold til ordinær utleievirksomhet og krav om at utleier har mer enn 50 % av sine inntekter i omsetning av helsetjenester, se også MVA-håndboken.

Unntak

Det foreligger unntak fra hovedregelen i mval. § 3-2 (4) slik at utleie av f.eks. utstyr vil falle inn under mval. § 3-1 og bli avgiftspliktig virksomhet. Dette omfatter blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • Utleie av medisinsk utstyr mv. fra ordinære- eller leasingvirksomheter
Stikkord: røntgenapparater, tannhelsetjenester, tannlegeutstyr, leasing