Uttak av arbeidstøy til privat bruk

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

I henhold til mval. § 3-21 skal det beregnes avgift når en vare tas ut fra en registrert eller registreringspliktig virksomhet dersom avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen eller framstillingen av varen. Denne avgiften kalles uttaksmerverdiavgift. Med uttak av varen menes at varen ikke lenger er til bruk i virksomheten, f.eks. uttak til privat bruk eller til andre formål utenfor loven. Avgiften innrapporteres som utgående avgift, jf. mval. § 1-3 (1) bokstav e.

For klær og utstyr som er kjøpt inn til eller framstilt av den avgiftspliktige virksomheten og der inngående merverdiavgift er fradragsført på anskaffelsestidspunktet, skal uttaksmerverdiavgift beregnes dersom klærne eller utstyret blir tatt ut til privat bruk. Beregningsgrunnlag er «alminnelig omsetningsverdi», jf. merverdiavgiftsloven § 4-9.

Stikkord: arbeidsklær, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Uttak av arbeidstøy som stilles til disposisjon for ansatte