Uttak av varer og tjenester for oppføring/vedlikehold

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
Kredit
3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt
Kredit

Merverdiavgift

I utgangspunktet skal selskapet beregne uttaks mva når varer og tjenester tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten jf. mval. § 3-21, men uttak av varer og tjenester for oppføring og vedlikehold av egen bedriftskantine er fritatt fra loven. Fritaket omfatter også løst inventar til slike kantiner. Se mval. § 6-18.

Bokføring

Uttak av varer for oppføring og vedlikehold av egen kantine bokføres på konto 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt, mens uttak av tjenester bokføres på konto 3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt.

Stikkord: kantine omsetning, kantinedrift, kantinekostnader, kantineutgifter, salg, kostand, omkostning, reparasjon, foretak