Uttak for utdeling i reklameøyemed

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Ved forbruk av varer fra eget lager eller tjenester fra virksomheten til bruk som gave eller utdeling i reklameøyemed, behandles dette som uttak, og det skal beregnes uttaksmva dersom det gjelder avgiftspliktige varer eller tjenester, se mval. § 3-23 første ledd bokstav d. Grunnlaget for beregning av uttaksmerverdiavgift skal være ytelsens vanlige omsetningsverdi (netto). Dersom gavegjenstandens verdi er av bagatellmessig verdi, se tema som bl.a. omhandler merverdiavgiftsfradrag for reklamegjenstander og bagatellmessig verdi.

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgiften for reklamekostnadene etter mval. § 8-3 første ledd bokstav f.

Uttak av registrerte legemidler til gratisutdeling er avgiftspliktig uttak i motsetning til prøver av uregistrerte legemidler som deles ut gratis til sykehus og leger for klinisk prøving før en eventuell godkjenning, se mval. § 6-19 (1). I sistnevnte tilfelle skal det ikke beregnes uttaksmva på legemiddelet siden dette ikke faller inn under betegnelsen «til gave og til utdeling i reklameøyemed».

Skatt

Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

Se tema Gaver til forretningsforbindelser for oversikt over vilkår som må være oppfylt for at gaver til forretningsforbindelser skal være fradragsberettiget.

Bokføring

Er vilkårene for skattefradrag oppfylt, brukes konto 7323 eller konto 7420.

Et uttaket av en varer til reklamebruk kan bokføres slik:

  • Vanlig omsetningsverdi ekskl. mva. er 100
  • Varens anskaffelseskostnaden eks. mva er 60. Varen er tidligere bokført på konto 4300 med mvakode 1 (altså er mva tidligere fradragsført).
ForklaringDebetMvaKreditMvaBeløp
UttakKonto 73230Konto 30603125
Tilbakeføring av omsetningKonto 30610Konto 73230100
OmdisponeringKonto 73230Konto 4300060

Totalt på konto 7323 er det nå bokført 85 som vil være de totale kostnadene for å gi varen ut til bruk i reklameringen.

Stikkord: demonstrasjonsvarer, demovarer, gaver, give aways, giveaways, markedsføringskostnader, produktprøver, produkttesting, radioreklame, reklameartikler, reklameeffekter, smaksprøve øl, smaksprøver, stoffprøve, t-skjorter, uttaksmoms, vareprøver, presang, kostand, omkostning, kmva, reklamegjenstander, kommandittselskap, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift

Uttak for utdeling i reklameøyemed, bagatellmessig verdi