Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Ifølge rskl § 3-4 skal regnskapsvaluta for årsregnskapet være norske kroner eller den valuta virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta, se punkt nedenfor).

For små foretak omtales regnskapsvaluta i NRS 8.3.6, som sier at årsregnskapet som regel presenteres i norske kroner, men loven åpner for unntak. Unntakene er beskrevet i NRS 8.9.2.6.

Regnskapsvaluta er den valuta årsregnskapet måles i. Er regnskapsvalutaen norske kroner regnes alle transaksjoner om til norske kroner, og pengeposter i annen valuta vurderes mot norske kroner til balansedagens kurs.

Ved endring av regnskapsvaluta kan omregning skje til kursen på gjennomføringstidspunktet.

Fastsettelse av regnskapsvaluta gjøres for hver enkelt enhet i konsernet da det ikke er krav om at den skal være lik for alle enheter i konsernet.

Stikkord: presentasjonsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser