Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Kjøp og salg av varer og tjenester i utenlandsk valuta

Når det kjøpes eller selges varer og tjenester i utenlandsk valuta på kreditt skal det ved oppgjøret av fordringen/gjelden beregnes en valutagevinst/-tap som føres i regnskapet.

Gangen i valutaføringen ved et kjøp i utenlandsk valuta:

  • Fakturaen mottas av leverandør: kjøpet bokføres til valutakursen som gjelder på tidspunktet for mottak av fakturaen eller fortolling av varen
  • Fakturaen betales: betalingen bokføres i norske kroner til kursen som gjelder på betalingsdagen. Forskjellen mellom betaling i norske kroner og beløpet bokført som gjeld ved mottak av fakturaen gir valutagevinst eller - tap.
  • Dersom fakturaen ikke betales før neste regnskapsperiode skal gjeldsposten omregnes i balansen. Se eget avsnitt kalt "Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta" for mer informasjon om dette.

Fordringer og gjeld i utenlandsk

Rskl § 5-9 sin bestemmelse om at pengeposter i utenlandsk valuta skal vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt medfører at urealiserte valutagevinster og valutatap på fordringer og gjeld skal inntekts- eller fradragsføres i regnskapet.

Urealisert valutagevinst/-tap føres på konto 8060/konto 8160. Motpost i balansen er enten føring direkte på den aktuelle mellomværende kontoen (kundefordring eller leverandørgjeld), men det er kanskje mest ryddig å opprette en egen konto tilknytning til balansepostene, f.eks 15XX Valutajustering kundefordringer eller 24XX Valutajustering leverandørgjeld.

Klassifisering av valutagevinst eller -tap

Valutagevinst og -tap klassifiseres vanligvis som finansposter. Når det gjelder valutagevinst eller -tap knyttet til varekretsløpet, dvs kundefordringer eller leverandørgjeld, kan dette rapporteres som henholdsvis driftsinntekt eller driftskostnad, men da må det fremgå av note.

Utenlandske datterselskaper

Utenlandske datterselskaper skal omregnes til dagskurs. Se nærmere om dette i «Konsern - omregning av datterselskap i utenlandsk valuta».

Når det gjelder omregning av skattekostnad vises til nærmere omtale i «EY 2002 Omregning av skattposter fra utenlandske datterselskaper ».

Omregningen til norske kroner fra funksjonell valuta omtales i «SKD 211107 Omregning fra funksjonell valuta til norske kroner ved innlevering av selvangivelse».

Virtuell valuta

Se nærmere om dette i Virtuell valuta - kryptovaluta - bitcoin.

Øvrig

Se blandt annet temaene:

  • Varelager - valutajustering
  • Bankinnskudd i valuta

For informasjon om derivater og sikring se:

  • Derivater med finansielt oppgjør
  • Sikring
Stikkord: fakt utland mva, faktura utland mva, fakturering valuta, lønn, omregningsvaluta, utenlandsk valuta, årsregnskapet, merverdiavgift, moms, salgsdokumentasjon, salgsdokument, arbeidsvederlag

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser