Vurderingsregler

NRS 20 regulerer transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. Ifølge NRS 20.13 skal en transaksjon i utenlandsk valuta ved førstegangsinnregning regnskapsføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet.

Pengeposter i utenlandsk valuta skal ifølge rskl § 5-9 vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pengeposter er definert som «en rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et kontantbeløp som er fastsatt eller vil kunne fastsettes», jf. NRS 20.11. Begrepet pengeposter omfatter bl.a. leverandørgjeld, obligasjoner, kundefordringer, bankinnskudd, kontanter og liknende. Forskuddsbetalte beløp for varer og tjenester er eksempler på "ikke-pengeposter". Ikke-pengeposter skal ikke omregnes ifølge NRS 20.15. Se mer i standarden om vurdering på etterfølgende balansedager, NRS 20.15-16.

Se nærmere i «EY 2000 Dagskursprinsippet ved vurdering av pengeposter i utenlandsk valuta» om hva som inngår i begrepet "pengeposter", hva dagskursprinsippet innebærer og eksempel på valutajustering.

Se nærmere i «Opptjeningsprinsippet» om "verdibasert inntekt", som er betegnelsen på blant annet inntektsføring som følge av valutajusterte regnskapsposter.

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser