Skatt

Merverdiavgift

Inngående merverdiavgift på kjøp

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelse av varer og tjenester til våningshus etter mval. § 8-3 (1) bokstav g.

Se omtalte av KMVA 2748 i MVA-håndboken.

Se eget tema for merverdiavgiftsbehandling av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, samt gjeterhytter i reindriftsnæringen.

Frivillig registrering for bortforpaktere

Merverdiavgiftsloven § 2-3 (2) gir bortforpaktere (utleiere) av landbrukseiendom og utleiere av jordbruksarealer uten bygninger rett til frivillig registrering, med tilhørende rett til fradrag for inngående merverdiavgift i det tidsrommet eiendommen er bortforpaktet eller utleid.

Ved bortforpaktning av landbrukseiendom vil utleie av bygninger til boligformål ikke inngå i den frivillige registreringen. Dette betyr at utleie av f.eks. kårbolig ikke gir rett til frivillig registrering og ved forpaktningsavtaler som gjelder våningshus, må en forholdsmessig andel holdes utenfor registreringen.

Se mer om dette i MVA-håndboken.

Uttak til oppføring av våningshus

Gårdbrukers oppføring eller vedlikehold av eget boligbygg (våningshus) vil ikke bli ansett som uttak. Heller ikke bruk av leid arbeidskraft, egne ansatte i jordbruket eller andre, vil bli sett på som uttak under forutsetning av at ansettelsen/innleien kun gjelder jordbruksarbeid. Er gårdbrukeren registrert som både gårdbruker og snekker/tømrer, vil hans arbeid på våningshuset bli regnet som avgiftspliktig uttak fra håndverksvirksomheten til privat bruk.

Stikkord: moms, mva

Regnskap