Skatt

Formue

Boligeiendom formuesverdsettes etter reglene i sktl. § 4-10 (1) til (3). Våningshus på gårdsbruk omfattes ikke av disse verdsettingsreglene. Se Skatte-ABC.

Våningshus verdsettes under ett med gårdsbruket, se sktl. § 4-11 og takseringsreglene § 3-1-2 første ledd.

I henhold til sktl. § 4-10 (1), kan ikke formuesverdien av våningshus overstige 30% av markedsverdien, se takseringsreglene § 3-1-2 syvende ledd. Siden verdien av våningshus inngår i den samlede formuesverdien av gårdsbruket, må det foretas en fordeling av markeds- og formuesverdi mellom våningshuset med passende arrondert tomt og resten av eiendommen. For mer om denne fordelingen, se Skatte-ABC.

Se også Prop.1 L (2009-2010) kap. 3.3.5.

Egen bruk av våningshus

Fordelen ved at gårdbruker benytter våningshuset til egen bolig er ikke skattepliktig jf. sktl. § 7-1 (1). Dette er uavhengig av om våningshuset fritaksbehandles eller regnskapsbehandles. Kostnader til vedlikehold, forsikring mv. vil ikke være fradragsberettiget.

Fri bruk av våningshus i arbeidsforhold

Kostnader til fri bruk av våningshus i arbeidsforhold er fradragsberettiget på lik linje med annen lønnskostnad. Når arbeidsgiver yter fri bolig i våningshus som er fritaksbehandlet, vil kostnader kunne fradragsføres etter reglene for egen bruk i ervervsvirksomhet, se emnet Bolig - hjemmekontor mv. og emnet Fri bolig pkt. 5.2 Fri bolig i arbeidsforhold i Skatte-ABC.

Utleie av rom

I regnskapsbehandlet våningshus gis det fradrag for kostnader etter de vanlige reglene for bygninger som regnskapsbehandles, se emnet Utleie (regnskapsbehandling) - fradrag i Skatte-ABC. I de tilfeller der våningshuset leies ut i sin helhet eller utleieverdien av den delen av våningshuset som leies ut er større enn utleieverdien av den delen som brukes av eieren, skal våningshuset regnskapsbehandles. Utleieinntektene vil da være skattepliktige, mens kostnader til vedlikehold for utleiedelen vil være fradragsberettiget. Kostnadene som tilfaller den delen av våningshuset som benyttes av eieren, vil ikke være fradragsberettiget.

Utleie av rom i våningshus som er fritaksbehandlet, der utleieinntektene er virksomhetsinntekt for eieren, faller inn under reglene om egen bruk i ervervsvirksomhet hjemmekontor. Dette kan for eksempel gjelde link;{D4F1CE57-AAB1-4147-9218-D632F3F1CD1B}<,j-2.085;gårdsturisme og såkalt grønn omsorg (Inn på tunet) hvor deler av et fritaksbehandlet våningshus brukes til innlosjering.

Realisasjon

Gevinst ved salg av våningshus er som hovedregel skattepliktig etter sktl. § 5-1 (2), men det finnes noen viktige unntaksregler for bl.a. våningshus i sktl. § 9-3 (2).

Gevinsten vil være skattefri dersom:

  • eieren har eid våningshuset i mer enn ett år på salgstidspunktet, og
  • eieren har brukt våningshuset som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget

Tap ved salg av våningshuset vil være fradragsberettiget dersom en eventuell gevinst ville vært skattepliktig, jf. sktl. § 9-4 (1).

Legg merke til at dersom en del av våningshuset har vært brukt i virksomhet i minst ett av de to siste årene forut for salgstidspunktet, enten av eieren eller av leietakeren, vil kun den delen av gevinsten som tilfaller boligdel av våningshuset, være skattefri, se sktl. § 9-3 (3) bokstav b. Dette gjelder f.eks. dersom deler av våningshuset er brukt som hjemmekontor.

For mer om realisasjon, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Regnskap