Kjøp og påkostning

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1236 Varebiler, klasse 2
Debet

Merverdiavgiftbehandling og bokføring ved kjøp av varebil klasse 2, lastebil og traktor blir behandlet.

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det er fradrag for kjøp og påkostning av både nye og brukte kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, bortsett fra personkjøretøy som er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-1 og 8-4. Se eget tema om kjøp av personkjøretøy til bruk i virksomheten. Dersom det kjøpes et brukt kjøretøy som omfattes av reglene for omregistreringsavgift (tidligere registrert i Norge), vil salget være fritatt for merverdiavgift, slik at det da ikke vil være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift. Se temaet Avgiftsfritt salg av brukte kjøretøy.

Dersom kjøretøyet kun benyttes privat eller i virksomhet unntatt fra merverdiavgiftsplikten, se mval. § 8-3 er det ikke fradrag for inngående merverdiavgift. Brukes derimot kjøretøyet både privat og i avgiftspliktig virksomhet, skal det gjøres en vurdering ut i fra antatt bruk av kjøretøyet om det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det er fradrag for merverdiavgift for den delen som gjelder bruk i virksomhet jf mval § 8-2. Det er ikke fradrag for merverdiavgift for den delen som gjelder privat bruk.

Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av innredning til bruk i varebil klasse 2.

Bokføring

Alternative balansekontoer som kan benyttes er konto 1237 Lastebiler, konto 1240 Traktorer, konto 1242 Trucker og konto 1249 Andre transportmidler.

Ved kjøp av innredning til bruk i en varebil klasse 2, f.eks tilpasses elektrikkere, rørleggere osv, skal innredningen aktiveres på samme balansekonto som selve kjøretøyet.

Engangsavgift ved kjøp av kjøretøy anses som en del av anskaffelseskostnaden, og skal balanseføres sammen med denne på anskaffelsestidspunktet.

Stikkord: airbag, arbeidsbil, bedriftsbrannbil, bilutstyr, brannbil, ekstrautstyr, firmabil, firmabil mva, gaffeltruck, grønne skilt, grønne skilter, henger, kjøp firmabil, klasse 2, kombinert bil, lastebileiere, lastebilhenger, plug in hybrid, plugin, servicebiler, tilhenger, tilleggsutstyr, traktor, truck, varebil, varebil kl 2, varebil kl. 2, varebil kl2, varetilhenger, foretak, tilleggsutstyr, merverdiavgift, moms, erverv, kmva, trailer, plug-in, ekstrautstyr, kommandittselskap

Drift og vedlikehold