Generelt

Konto
4290 Beholdningsendring
Kredit
4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer
Debet

Regnskap

Det fremgår av regnskapslovens § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Anskaffelseskost for varer er ifølge NRS 1.3.1 kostnadene ved tilvirkning. For ferdig tilvirkede varer er anskaffelseskost kostnadene ved tilvirkning av varene. Disse kostnadene vil dels være variable, og dels direkte og indirekte faste. Anskaffelseskost for varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer skal være full tilvirkningskost. Full tilvirkningskost omfatter direkte og indirekte, variable og faste tilvirkningskostnader. Bruk av full tilvirkningskost vil i større grad enn variabel tilvirkningskost likebehandle kjøp og tilvirkning av like ferdigvarer.

Virkelig verdi for egentilvirkede varer operasjonaliseres ifølge NRS 1.3.2 som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen som foreligger når estimatene foretas, om hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "Ukurans".

Se også «Varelager».

Konteringsforslag

Skatt

Se temaet «Varelager - ukurans» for skattemessig behandling.

Mer om varelager

For mer informasjon vedrørende varelager, se temaet «Varelager»

Stikkord: varebeholdning