Generelt

Konto
4390 Beholdningsendring
Kredit
4391 Urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg
Debet

Regnskap

Det fremgår av regnskapslovens § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi for innkjøpte varer for videresalg operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen som foreligger når estimatene foretas, om hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "ukurans".

Konteringsforslag

Skatt

Se temaet «Varelager - ukurans» for skattemessig behandling.

Mer om varelager

For mer informasjon vedrørende varelager, se temaet «Varelager»

Stikkord: varebeholdning, erverv, omsetning