Generelt

Konto
4090 Beholdningsendring
Kredit
4091 Urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata
Debet

Regnskap

Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Virkelig verdi for råvarer og halvfabrikata beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdien for ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med beregnede gjenstående variable og faste tilvirkningskostnader og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. I tilfeller med særlig lang produksjonstid er virkelig verdi nåverdien av fremtidig salgsverdi. Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av varer, nedskrives ikke til en lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene vil overstige netto salgsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto salgsverdi. Beløpet som utgjør den konkrete nedskrivningen er i kolonnen "ukurans".

Konteringsforslag

Skatt

Se temaet «Varelager - ukurans» for skattemessig behandling.

Mer om varelager

For mer informasjon vedrørende varelager, se temaet «Varelager»

Stikkord: varebeholdning