Generelt

Regnskap

Konto
1402 Ukurans råvarer og halvfabrikata
Kredit
1422 Ukurans varer under tilvirkning
Kredit
1442 Ukurans ferdig egentilvirkede varer
Kredit
1462 Ukurans innkjøpte varer for videresalg
Kredit
4091 Urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata
Debet
4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning
Debet
4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer
Debet
4391 Urealisert ukurans innkjøpte varer for videresalg
Debet

Definisjonen av ukurans i varelager kan utledes fra rskl. § 5-2 og NRS 1 Varer. Det fremgår av rskl. § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, (laveste verdis prinsipp). I NRS 1.3.2 defineres virkelig verdi. Virkelig verdi operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen og hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi.

For råvarer og varer under tilvirkning er det ferdigstillelse som er det normale å legge til grunn for beregning av virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdien for ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med beregnede gjenstående variable og faste tilvirkningskostnader og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. I tilfeller med særlig lang produksjonstid er virkelig verdi nåverdien av fremtidig salgsverdi. Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av varer, nedskrives ikke til en lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene vil overstige netto salgsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto salgsverdi.

En ny vurdering av netto salgsverdi foretas i hver etterfølgende periode.

Setter vi at AK står for anskaffelseskost, SP for netto salgspris ekskl. mva og SK for nødvendige salgs- og markedsføringskostnader for å få solgt varen mv., får vi følgende:

Hvis (SP-SK) < AK, er forskjellen ukurans, dvs. det beløpet som den virkelige verdien er lavere enn anskaffelseskostnaden.

(SP - SK) = virkelig verdi

og

AK - (SP - SK) = ukurans

Summen av alle slike forskjeller for hele varelageret (alle varelinjene) utgjør det beløpet som varelageret må nedskrives med, eventuelt fordelt på de ulike varekategorier som:

  • handelsvarer
  • råvarer
  • egenproduserte varer i arbeid
  • innkjøpte halvfabrikata
  • ferdig tilvirkede varer

Se i Porteføljevurdering varer for omtale av vurderingsenheten og tilordning av anskaffelseskost

Stikkord: varebeholdning, ukurrans

Skattemessig