Generelt

Regnskap

Skattemessig

Bestemmelsene om hvorledes varelager skal vurderes skattemessig finnes i sktl. § 14-5 (2) bokstavene a, b og c. Se også skatte-ABC.

Alle varer på lager vurderes slik:

  • innkjøpte varer settes til anskaffelsesverdi, og
  • varer tilvirket av skattyter settes til faktisk tilvirkningsverdi (dvs. kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn)

Ved bestemmelse av faktisk anskaffelsesverdi/tilvirkningsverdi for varer som ikke kan individualiseres, anses varer som er ervervet først å være realisert først (FIFU-prinsippet). Det er ikke anledning til å vurdere varer til gjenanskaffelsesverdi eller nedskrive varer for ukurans, prisfallsrisiko mv. med virkning for fastsettingen (tidl. ligningen). Dette gjelder selv om varen anses uselgelig, såfremt skatteyter fremdeles eier den. Med andre ord så får skatteyter først skattemessig fradrag for verdien av ukurante varer det året varen realiseres enten ved salg eller at den kasseres.

Ukurans i ligningspapirene

Hvis det er foretatt en regnskapsmessig nedskrivning for ukurans må denne nedskrivningen reverseres ved utarbeidelse av fastsettingspapirene for å beregne riktig alminnelig inntekt iht. skattereglene. Justering må til siden det ikke gis skattemessig fradrag for ukuransnedskrivning. Ukuransbeløpet / beløpene dersom det er ukurans vedrørende de ulike varekategoriene utgjør en midlertidig forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av varelageret.

På næringsoppgaven side 1, postene nr. 0110 til 0160, føres hhv. regnskapsmessig nettoverdier etter ukuransnedskrivningen(e) og de skattemessige verdiene i egne kolonner fordelt på de ulike varekategorier. I post 0170 på næringsoppgaven side 1 summeres hhv. de regnskapsmessige- og skattemessige verdiene av varelageret, og total midlertidig forskjell fremkommer. Regnskapsmessige og skattemessige verdier skal angis for foregående og inneværende år.

Beregnede totale midlertidige forskjeller av varelageret på side 1 i næringsoppgaven overføres til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, i hhv. postene nr. 31 og 32 for hvert år (IB og UB). Forskjellen fra næringsoppgaven side 1 gjentas som forskjellen mellom verdien i hhv. post 31 og 32, og fremkommer i post nr. 33. Endringen i den midlertidige forskjellen vises i kolonne 3 i forskjellsskjemaet, og blir overført næringsoppgaven side 4 som en reversering/endring i ukuransnedskrivningen som har påvirket det regnskapsmessige resultatet.

Regnskapsmessige verdier av varelageret vises i hhv. post 1400 og 1490 på næringsoppgaven (NO) side 3 (balansen).

Eksempel
Stikkord: varebeholdning, ukurrans