Valutajustering varekjøpstransaksjoner - agio

Valutajustering varekjøpstransaksjoner - disagio

Valutajustering varelager - disagio

Valutajustering varelager - agio

Konto
1460 Innkjøpte varer for videresalg
Debet
4390 Beholdningsendring
Kredit

Regnskap

Etter rskl. § 5-2 skal varelageret ved vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

I utgangspunktet skal varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet etter rskl. § 4-1, dvs. normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang. Er antallet transaksjoner stort, tillates det at det benyttes en gjennomsnittskurs dersom kursen ikke svinger betydelig. Hvis varetilgangene er bokført til gjennomsnittskurs, og dette har medført en for høy eller for lav beholdningsverdi, bør en beregne varelagerets verdi på nytt, og foreta en justering.

Eksempel årsoppgjørspostering:

Et selskap har et importert varelager X på 2.5 mnok basert på gjennomsnittskursen gjennom året. Beholdningsverdien basert på måling til transaksjonskurser er estimert til 2.8 mnok. Differansen mellom gjennomsnittskursen og transaksjonskursen indikerer at varelageret er for lavt verdsatt og må justeres opp (inntektsføres) med 300 tnok.

Bokføring:Beløp:
Kredit konto 4390300 000
Debet konto 1461300 000

Skatt

Valutajusteringsbeløpet inngår også i skattemessig verdi av varelageret.

Stikkord: valutajutsering, varebeholdning