Valutajustering varekjøpstransaksjoner - agio

Valutajustering varekjøpstransaksjoner - disagio

Valutajustering varelager - disagio

Konto
1460 Innkjøpte varer for videresalg
Kredit
4390 Beholdningsendring
Debet

Regnskap

Etter rskl. § 5-2 skal varelageret ved vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

I utgangspunktet skal varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet etter rskl. § 4-1 dvs. normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang. Når antall transaksjoner er stort og kursen svinger betydelig tillates det at det benyttes en gjennomsnittskurs. Hvis en har bokført varetilgangene til gjennomsnittskurs og betalingsdatoens kurs, og dette har medført en for høy eller for lav beholdningsverdi, bør en beregne hva riktig verdi per 31.12 skal være, og foreta en justering.

Eksempel årsoppgjørspostering:

Et selskap har et importert varelager X på 2.5 mnok basert på gjennomsnittskursen gjennom året. Beholdningsverdien basert på måling til transaksjonskurser er estimert til 2.2 mnok. Differansen mellom gjennomsnittskursen og transaksjonskursen indikerer at varelageret er for høyt verdsatt og må justeres ned (kostnadsføres) med 300 tnok.

Bokføring:Beløp:
Debet konto 4390300 000
Kredit konto 1461300 000

Skatt

Valutajusteringsbeløpet inngår også i skattemessig verdi av varelageret.

Stikkord: valutajustering, varebeholdning

Valutajustering varelager - agio