Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Reguleres i NRS 2. Se mer om dette i «Anleggskontrakter».

Stikkord: tilvirkningskontrakt, varebeholdning

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer