Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Innholdet i anskaffelseskost og tilordning av anskaffelseskost reguleres av regnskapsloven §§ 5-4 og 5-5. NRS 1 omhandler regnskapsmessig vurdering og spesifikasjon av varer, og anskaffelseskost omtales nærmere i NRS 1.3.1.

I anskaffelseskost for varelager skal alle utgifter som er gått med til å bringe varelageret til dets nåværende tilstand og plassering tas med. Generelle salgs- og administrasjonsutgifter og forsknings- og utviklingsutgifter anses normalt ikke som utgifter knyttet til varelagerets tilstand og plassering.

Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris og utgifter knyttet varekjøpet som toll, avgifter, provisjoner og transportutgifter og indirekte innkjøpskostnader. Dette innebærer at en andel av kostnadene til en egen innkjøpsavdeling normalt skal medtas i varelageret. Det gjøres fradrag for rabatter, bonuser og kostnadsreduserende tilskudd. Det betyr at også kontantrabatter reduserer anskaffelseskost.

Ved egentilvirkning skal både faste og variable kostnader inngå i anskaffelseskost. Foretakets kostnader ved å bruke varige driftsmidler fremkommer i regnskapet som avskrivninger. Ved egentilvirkning av varer skal en del av denne kostnaden tilordnes anskaffelseskost for den tilvirkede varen. Ved fordeling av indirekte faste kostnader skal normal kapasitetsutnyttelse legges til grunn. Ved større tilvirkning enn normal utnyttelse legges den faktiske kapasitetsutnyttelsen til grunn. Renter vil normalt ikke inngå i fordelingen, grunnet varenes korte produksjonstid. Se imidlertid mer om dette og adgangen til å balanseføre rentene dersom de er vesentlige i Ved oppføring av bygning for salg.

Ukurante varer

Se nærmere omtale i «Varelager - ukurans».

Stikkord: anskaffelseskost varer, byggelånsrenter, eiendomsprosjekt, leilighetsprosjekt, oppføring av boligbygg for salg, oppføring bolig, omsetning, varebeholdning

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer