Generelt om kjøp av varer

Konto
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet
4390 Beholdningsendring
Debet

Regnskap

Kjøp av varer resultatføres løpende igjennom året.

Varebeholdningen må telles minimum en gang i året hvor både den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå, se bff. § 6-1 og Varetelling. Varetellingen skjer som regel rett før regnskapsårets slutt. Varelageret vurderes da til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, se rskl. § 5-2.

Unntak

Bokføringspliktige med begrenset regnskapsplikt etter bfl. § 2 (2) behøver kun å opplyse om den skattemessige verdien av varelageret.

Andre relaterte temaer

  • «Varelager - råvarer og halvfabrikata»
  • «Varelager - varer under tilvirkning»
  • «Varelager - egentilvirkede varer»
  • «Varelager - innkjøpte varer for videresalg»
  • «Varelager - ukurans»
  • «Varelager - formuesverdi»
  • «Varelager - valutajustering»
  • «Varekostnad»
Stikkord: erverv, varebeholdning

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer