Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Netto salgsverdi er salgsverdi etter fradrag for nødvendige salgskostnader.

Utgifter knyttet til lagring og administrasjon anses ikke som nødvendige for å gjennomføre salget og skal derfor ikke hensyntas.

Under forutsetning av fortsatt drift må vurderingen ta utgangspunkt i fremtidig salgstidspunkt.

Gjenanskaffelseskost er ikke et selvstendig vurderingsalternativ.

For råvarer og varer under tilvirkning beregnes virkelig verdi som forventet netto salgsverdi av de ferdig tilvirkede varer fratrukket gjenstående tilvirkningskostnader og salgskostnader. Det kan imidlertid i praksis være stor usikkerhet ved estimering av netto salgsverdi. En praktisk tilnærmingsmetode er derfor å vurdere råvarer og eventuelt også varer undertilvirkning til gjenanskaffelseskost på balansedagen.

Stikkord: omsetning, varebeholdning

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer