Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Reguleres i rskl. §§ 7-9 og 7-10 og NRS 1.3.5.

Det skal opplyses om igangværende anleggskontrakter. For utdypning av dette vises til NRS 2 Anleggskontrakter. Varer skal spesifiseres på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer. Det skal vises tilsvarende tall fra foregående periode. Små foretak er unntatt fra disse reglene, men må da følge kravene om noteopplysninger i NRS 8.

Se ellers «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noter, varebeholdning

Andre temaer