Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Periodens totale varekostnad består av anskaffelseskost solgte varer og nedskrivning på varelager.

Periodens totale varekostnad fremkommer vanligvis i to trinn:

  1. Fastsette verdien på varelageret ved regnskapsperiodens slutt, basert på kostpris. Inngående verdi av varelageret tillagt periodens varekjøp fratrukket varelagerets verdi ved periodens slutt, utgjør anskaffelseskost solgte varer.
  2. Vurdere hvorvidt virkelig verdi av varene på lageret er lavere enn anskaffelseskostnaden. Dersom det er tilfelle skal varelageret vurderes ned til netto salgsverdi.

Se også «Varekostnad».

Stikkord: varekost, varekostnad, varekostnad, varekost, kostand, omkostning, varebeholdning

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer