Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Små foretak kan benytte variabel tilvirkningskost for varer, se NRS 8.4.4.1.

Stikkord: foretak, varebeholdning

Notekrav

Andre temaer