Hva er varige driftsmidler?

Vurdering varige driftsmidler

Avskrivning varige driftsmidler

Konto
1100 Bygninger
Kredit
1200 Maskiner og anlegg
Kredit
1235 Varebiler, klasse 1
Kredit
1250 Inventar
Kredit
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
Debet
6010 Avskrivning på transportmidler
Debet
6015 Avskrivning på maskiner
Debet
6017 Avskrivning på inventar
Debet

Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

Se nærmere om avskrivning generelt i «Avskrivninger - regnskapsmessig».

Stikkord: avskrivning, avskriving, driftsmiddel

Nedskrivning varige driftsmidler

Klassifisering varige driftsmidler

Salg av varige driftsmidler

Skjemaer