Hva er varige driftsmidler?

Varige driftsmidler er anleggsmidler som er definert som eiendeler til varig eie eller bruk, ref. regnskapslovens § 5-1 og skal balanseføres iht. regnskapslovens § 5-3.

Varige driftsmidler er definert i NRS 8.4.3.2 som fysiske anleggsmidler som er anskaffet til bruk i produksjonen av varer eller tjenester, til administrative formål eller utleie til andre. Eksempler er tomter, bygninger, maskiner, skip, fly, driftsløsøre og lignende. Det finnes ingen tilsvarende bestemmelse for øvrige selskaper i de norske regnskapsstandardene, men IAS 16.6 definerer eiendom, anlegg og utstyr som materielle enheter som

  1. holdes av foretaket til bruk i produksjon eller til levering av varer eller tjenester, for utleie til andre eller til administrative formål, og
  2. som er forventet å være i bruk i mer enn én regnskapsperiode.
Stikkord: driftsmiddel

Vurdering varige driftsmidler

Avskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning varige driftsmidler

Klassifisering varige driftsmidler

Salg av varige driftsmidler

Skjemaer