Hva er varige driftsmidler?

Vurdering varige driftsmidler

Avskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning varige driftsmidler

Klassifisering varige driftsmidler

Varige driftsmidler skal klassifiseres iht. følgende oppstillingsplan, jf. regnskapslovens § 6-2:

  1. Tomter, bygninger og annen fast eiendom
  2. Maskiner og anlegg (for eksempel produksjonsanlegg)
  3. Skip, rigger, fly og lignende. Dette vil omfatte blant annet skip, fiske- og fangstfartøyer, borefartøyer, flyttbare plattformer, flytende driftsmidler (for eksempel lastebøyer og flytedokker), fly, helikoptre og andre svevende driftsmidler inkludert satellitter o.l.
  4. Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende. Dette vil omfatte blant annet datamaskiner, skrivere, kopimaskiner, makuleringsmaskiner, masseprodusert programvare, driftsløsøre, inventar, verktøy, personbiler, traktorer og materiell, samt anleggsmaskiner av alle slag, andre frittstående maskiner, redskap, instrumenter og inventar
Stikkord: kmva, driftsmiddel

Salg av varige driftsmidler

Skjemaer