Definisjon av velferdstiltak

Skattefritak for rimelige velferdstiltak

Ikke rimelige velferdstiltak eller tiltak som ikke er velferdstiltak i skattelovens forstand

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er som utgangspunkt skattepliktig inntekt for den ansatte. Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som rimelige velferdstiltak.

Fordelen verdsettes til omsetningsverdien, jf. skatteloven § 5-3.

A-melding

Ikke velferdstiltak

Eksempler på tiltak som ifølge Skatte-ABC ikke regnes som velferdstiltak er:

  • arbeidstøy,
  • barnehage,
  • campingvogn,
  • feriereise,
  • fritidsbåt, se unntak ved fri bruk av liten båt i forbindelse med bedriftshytte i Skatte-ABC,
  • helsetjenester og
  • bobil.

I de tilfeller arbeidstakeren benytter arbeidsgiverens bobil, må det vurderes om skattelegging skal foretas etter reglene om privat bruk av arbeidsgiverens bil, se Fordel fri bil (standardregelen).

I BFU 2/18 har Skattedirektoratet uttalt at ordningen et teater hadde der hver ansatt kunne få opptil 2 billetter til 15-20 forestillinger per år, som hadde en omsetningsverdi på kr 12 000, ikke kunne anses som skattefritt velferdstiltak, og derfor skulle behandles skattemessig som lønn.

For mer informasjon, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d.