Vervepremier til ansatte ved rekruttering

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7300 Salgskostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Vervepremier i arbeidsforhold anses som skattepliktig lønn/naturalytelser.

A-melding

Unntak

Vervepremie som består av en gjenstand kan gis skattefritt til den ansatte så lenge verdien av premien holder seg innenfor rammene av det årlige beløpet for skattefrie gaver i arbeidsforholdet. Se FSFIN § 5-15-1 (3) og satser for gaver i arbeidsforhold.

Merverdiavgift

Dersom vervepremien består av en gjenstand, vil det ikke være fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av denne gjenstanden, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: premier, premiering, rekruttering, vervepremie, vervpremie, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker