Ikke avgiftspliktige premier

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

Premier som mottas i tilknytning til konkurranser og som ikke antas å gi noen motytelse, anses ikke som vederlag for tjeneste. I slike tilfeller vil det ikke foreligge noen omsetning, se mval. § 1-3 (1) bokstav a. Premieutbetalinger som ikke anses som omsetning vil ikke være med i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, se mval. § 4-1.

Eksempler på slike premier er:

  • Arkitekt som mottar pengepremie ved deltakelse i arkitektkonkurranse, kan ikke anses å ha foretatt en omsetning.
  • Skattedirektoratet har i en konkret sak uttalt at en reklamekonsulent ikke skulle beregne avgift av en premie han hadde vunnet for et innsendt utkast til firmaemblem.
  • Oppdrettspremie som tilfaller eier av hestens mor på det tidspunkt hesten ble født. Dette er en prosentvis andel av premiebeløpet som hesten vinner i løp på totalisatorbaner.
  • Premiepenger utbetalt til idrettsutøvere/hesteeiere
  • Premiepenger utbetalt til kusk, hestetrener ol. som en følge av løpets regelverk uten at det blir levert motytelse

Se MVA-håndboken under punktene Premier mv. og § 4-1 første ledd – Beregningsgrunnlaget er vederlaget.

For arkitekter som har deltatt i en arkitektkonkurranse kan premien bokføres som en kostnadsreduksjon på de aktuelle kostnadskonti som er brukt i forbindelse med konkurransearbeidet. Alternativt kan konto 3900 benyttes dersom det ikke lar seg gjøre å føre mot de ulike kostnadskontoene.

Stikkord: 7/80 3. juni 1980, anbudskonkurranse, gevinster, hesteoppdrett, premieandeler hesteoppdrettere, premiekonkurranse, premiering, rallycross, prekvalifisering, kommandittselskap

Avgiftspliktige premier