Arbeidsgiverforeninger

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7400 Kontingent, fradragsberettiget
Debet

Skatt

Foreningskontingenter er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, se sktl. § 6-18.

Arbeidsgiverforening og visse yrkes- og næringsorganisasjoner er allikevel fradragsberettiget, se sktl. § 6-19. For mer utfyllende om krav til fradragsretten, se Skatte-ABC.

Arbeidsgiverforening

Med arbeidsgiverforening menes enhver sammenslutning av arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger som har til formål å ivareta arbeidsgivernes interesser overfor deres arbeidstakere. Næringsorganisasjoner, dvs. organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes næringsøkonomiske og næringspolitiske interesser, omfattes ikke av denne bestemmelsen.

Det kan kreves fradrag for kontingent opp til 2 promille av medlemsbedriftens samlede lønnsutbetalinger (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret. Grensen på 2 promille gjelder samlet kontingent dersom arbeidsgiver er medlem i flere slike foreninger.

Kontingent til forening med blandet funksjon vil bare komme til fradrag etter denne regel med en forholdsmessig del, basert på omfanget av arbeidsgivervirksomheten sammenlignet med virksomheten totalt.

Nekter en arbeidsgiver å inngå tariffavtale med en ansatt som er organisert og som fremsetter krav om tariffavtale, vil arbeidsgiveren miste fradragsretten.

Se sktl. § 6-19 (1).

Fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening i annen EØS-stat

I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til arbeidsgiverforeninger i annen EØS-stat.

Vilkår for fradragsretten er:

  • kontingenten må være betalt til tilsvarende arbeidsgiverforening i en annen EØS-stat
  • vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-19 må være oppfylt

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på kontingenter til arbeidsgiverforening, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag.

Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette.

Bokføring ikke fradragsberettigede kontingenter

Kontingenter som ikke er fradragsberettigede føres mot konto 7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget.

Stikkord: interesseorganisasjoner, kontingent arbeidsgiverforening, kontingenter fradrag, medlemskap, yrkesorganisasjoner, medlemsavgift, kontigenter, medlemsskap, kommandittselskap

Yrkes- og næringsorganisasjoner