Arbeidsgiverforeninger

Yrkes- og næringsorganisasjoner

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7400 Kontingent, fradragsberettiget
Debet

Det kan i visse tilfeller kreves fradragsrett for kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner.

Skatt

Fradragsrett for kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner kan i visse tilfeller kreves.

Fradragsberettiget del av kontingenten

Fradragsrett for betalte kontingenter kan kun kreves når:

  • skattyter er aktive yrkesutøvere eller næringsdrivende
  • organisasjonens hovedformål er å ivareta de økonomiske interesser for det yrket eller den virksomhet skattyteren deltar i
  • organisasjonen er landsomfattende (foreninger som er tilsluttet en hovedsammenslutning regnes som landsomfattende) eller departementet har bestemt at kontingent til slik organisasjon skal være fradragsberettiget selv om organisasjonen ikke er landsomfattende
  • kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret, dersom dette gir et høyere fradrag
  • det senest ved skattemeldingsfristens utløp legges frem attest for innbetalt kontingent

Er skattyter medlem i flere organisasjoner, gjelder fradragsbegrensningen samlede kontingenter inklusive eventuelle kontingenter til arbeidsgiverforening mv.

Se Skatte-ABC for mer utfyllende krav til fradragsretten.

Ikke fradragsberettiget del av kontingenten

Fradrag gis ikke:

  • dersom skattyter krever fradrag for fagforeningskontingent etter sktl. § 6-20
  • for den delen av kontingenten som går til forsikringspremie eller andre formål utenfor foreningsvirksomheten
  • for beløp som overstiger kr 3 850 eller 2 promille av samlet utbetalt lønn (inkluderer kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser samt lønn ytet for arbeid utført i utlandet) i året forut for inntektsåret

Er skattyter medlem i flere organisasjoner, gjelder fradragsbegrensningen samlede kontingenter inklusive eventuelle kontingenter til arbeidsgiverforening mv.

Se sktl. § 6-19 (2).

Fradragsrett for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner i annen EØS-stat

I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til yrkes- og næringsorganisasjoner i annen EØS-stat.

Vilkår for fradragsretten er:

  • kontingenten må være betalt til tilsvarende yrkes- eller næringsorganisasjon i en annen EØS-stat
  • vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-19 må være oppfylt

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på kontingenter til yrkes- og næringsorganisasjoner, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag.

Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette.

Bokføring ikke fradragsberettigede kontingenter

Kontingenter som ikke er fradragsberettigede føres mot konto 7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget.

Stikkord: kommandittselskap, kontigenter