PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pliktig yrkesskadeforsikring for ansatte

  Yrkesskadeforsikring

  • D5920 Yrkesskadeforsikring
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere, se lov om yrkesskadeforsikring § 3 jf. § 2.

  Enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne i foretaket etter lov om yrkesskadeforsikring. Eier/innehaver er ikke omfattet av lov om yrkesskadeforsikring. For å få yrkesskadedekning må eier/innehaver tegne frivillig yrkesskadetrygd, se nav.no og undertema Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere.

  For en aksjonær som er arbeidstaker i et aksjeselskap, vil det derimot være plikt til å tegne yrkesskadeforsikring etter lov om yrkesskadeforsikring.

  Arbeidsgivers innbetaling av premie etter lov om yrkesskadeforsikring regnes ikke som skattepliktig inntekt for arbeidstaker og er ikke opplysningspliktig. Forsikringen omfatter følgende forhold:

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • skade og sykdom som i medhold av ftrl. § 13-4 er likestilt med yrkesskade
  • skade og sykdom som skyldes påvirkning i yrket fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

  Dekkes forsikringstilfeller ut over dette, er merpremien skattepliktig inntekt for arbeidstakeren, og skal innrapporteres. Se Yrkesskadeforsikring utover lovkrav.

  Merverdiavgift

  Forsikring er en unntatt finansielle tjenester, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Skatt

  Arbeidsgivers betaling av premie etter yrkesskadeforsikringsloven behandles som en fradragsberettiget driftsutgift, se pkt. 13.1 i Sk. nr. 5/1991 i Utv. 1991/293.

  Stikkord:

  • forsikringspremie,
  • lovpålagt yrkesskadeforsikring,
  • yrkeskadeforsikring,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Pliktig yrkesskadeforsikring for ansatte
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan