Pliktig yrkesskadeforsikring for ansatte

Yrkesskadeforsikring utover lovkrav

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

I situasjoner hvor arbeidsgiver dekker forsikringspremier utover lov om yrkesskadeforsikring vil fordelen være skattepliktig inntekt for arbeidstakeren. Betalt premie for skattepliktig yrkesskadeforsikring bokføres på konto 5390. Alternativt kan det opprettes en egen underkonto i kontogruppe 539x for betaling av premie til den skattepliktige delen av yrkesskadeforsikringen.

A-meldingen

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for mva ved naturalavlønning av selskapets eiere eller ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: forsikringspremie, personalforsikring, personalforsikringer, yrkeskadeforsikring