1000 Forskning og utvikling, ervervet

1005 Forskning og utvikling, egenutviklet

1020 Konsesjoner, ervervet

Kjøpte tidsbegrensede konsesjoner med varighet utover ervervsåret skal balanseføres til anskaffelseskost dersom den immaterielle eiendelen er identifiserbar, kan kontrolleres av foretaket og representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket. Den nedre grense for aktiveringsplikt i saldoreglene gjelder ikke for slike konsesjoner, verken beløpsgrensen eller varighetsgrensen. Dersom konsesjonen er til bruk i inntektsgivende aktivitet, kan inngangsverdien avskrives med like årlige beløp fordelt over den tid rettigheten er i kraft, eventuelt over den kortere tid rettigheten har økonomisk verdi.

[EN: Concessions, acquired]

Stikkord: 1020, konto 1020, konto 1020 konsesjoner, ervervet, kjøp, immatrielle, imaterielle

1025 Konsesjoner, egenutviklet

1030 Patenter, ervervet

1035 Patenter, egenutviklet

1040 Lisenser, ervervet

1045 Lisenser, egenutviklet

1050 Varemerker, ervervet

1055 Varemerker, egenutviklet

1060 Andre rettigheter, ervervet

1065 Andre rettigheter, egenutviklet

1068 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt

1069 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1070 Utsatt skattefordel, brutto

1075 Reduksjon utsatt skattefordel pga manglende realiserbarhet

1079 Utlignbar utsatt skattefordel

1080 Goodwill

1099 Andre immaterielle eiendeler