1100 Bygninger

Bygninger bokføres til debet med anskaffelseskostnaden/oppføringskostnaden sammen med tinglysningsgebyr, dokumentavgift, meglerprovisjon og andre kostnader som i forbindelse med kjøpet.

På denne kontoen bokføres:

  • saldogruppe i) Forretningsbygg
  • saldogruppe h) Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. samt hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv.

Det bør opprettes egne kontoer for bygninger i ulike saldogrupper, og dersom bygget består av forskjellige deler med ulik levetid, vil det være aktuelt å samle de med lik levetid og bokføre disse på egne kontoer. Det gjelder f.eks. for:

  • fast bygningsinventar, eget bygg på konto 1260
  • tomteverdien skal skilles ut fra verdien på bygningen og bokføres på egen konto 1150
  • faste tekniske installasjoner i næringsbygg skilles ut og bokføres på konto 1110 (krav f.o.m inntektsåret 2009).
  • produksjonsmaskiner bokføres på konto 1200 selv om de er fast installerte

Bygninger avskrives regnskapsmessig over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

[EN: Buildings]

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

1120 Bygningsmessige anlegg

1130 Anlegg under utførelse

1140 Jordbrukseiendommer

1145 Skogbrukseiendommer

1150 Tomter

1155 Andre grunnarealer

1160 Boliger, inklusive tomter

1180 Investeringseiendommer

1190 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1196 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1197 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto