1100 Bygninger

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

Fra og med inntektsåret 2009 skal fast teknisk installasjon i næringsbygg avskrives på egen saldogruppe j) Fast teknisk installasjon i bygninger, se sktl. § 14-41 (1) j og FSFIN § 14-41-1.

Eksempler på faste tekniske installasjoner er:

  • varmeanlegg
  • kjøle- og fryseanlegg
  • elektrisk anlegg
  • sanitæranlegg
  • heisanlegg

Disse installasjonene avskrives regnskapsmessig over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

[EN: Fixed technical installation]

1120 Bygningsmessige anlegg

1130 Anlegg under utførelse

1140 Jordbrukseiendommer

1145 Skogbrukseiendommer

1150 Tomter

1155 Andre grunnarealer

1160 Boliger, inklusive tomter

1180 Investeringseiendommer

1190 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1196 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1197 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto