1100 Bygninger

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

1120 Bygningsmessige anlegg

1130 Anlegg under utførelse

1140 Jordbrukseiendommer

Kjøp og påkostning i forbindelse med jordbrukseiendommer bokføres på denne kontoen.

Ved eierskifte/overtakelse av jordbrukseiendom skal RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom, leveres innen samme frist som skattemeldingen eller selskapsoppgaven. Det er et krav at følgende kopier legges ved så langt slike dokumenter foreligger:

  • kopier av takst
  • brannforsikringspolise
  • skjøte
  • kårkontrakt
  • ev. skifteoppgjør
  • melding til skattefogden om arv eller gave
  • ev. beregninger fra skattefogden om avvikende verdsettelse
  • kvitteringskopier for kjøpsutgifter dersom mulig

Kostprisoppgaven med rettledning brukes ved oppsetting av første gangs balanse i forbindelse med overtakelse av jordbruk, gartneri eller skogbruk med tilhørende binæringer. Skjemaet fylles ut av alle jord-, hage- og skogbrukere som overtar slik eiendom, uavhengig av om vedkommende blir regnskapspliktig eller noteringspliktig etter likningsloven § 5-1. Skjemaet brukes både ved kjøp i fri handel og ved gavesalg.

For mer se altinn.no.

[EN: Agricultural property]

Stikkord: 1140, konto 1140, konto 1140 jordbrukseiendommer, landbruk

1145 Skogbrukseiendommer

1150 Tomter

1155 Andre grunnarealer

1160 Boliger, inklusive tomter

1179 Annen fast eiendom

1180 Investeringseiendommer

1190 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1196 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1197 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto