1100 Bygninger

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

1120 Bygningsmessige anlegg

1130 Anlegg under utførelse

1140 Jordbrukseiendommer

1145 Skogbrukseiendommer

1150 Tomter

1155 Andre grunnarealer

1160 Boliger, inklusive tomter

På denne kontoen føres kjøp og påkostning av boligbygg inkl. tomter.

Hovedregelen er at boliger ikke vil være utsatt for verdiforringelse og derfor ikke er avskrivbare.

Eksempler på slike er:

 • pendlerboliger (inn- og utland)
 • fritidsboliger (inn- og utland)
 • leiegårder
 • våningshus, kårboliger og forpakterboliger på gårdsbruk

Det er imidlertid anledning til å avskrive boligbygg (ifølge Skatte-ABC):

 • ved korttidsutleie av boliger og hytter med hyppig skifter av leietakere som f.eks. hoteller, asyl- og flyktningmottak mv.
 • utleiehytter og bedriftshytter med stadig skifte av brukere når denne bruken er av betydelig omfang
 • funksjonær- og arbeiderboliger når disse ved en samlet vurdering er:
  • så nær tilknyttet bedriftens virksomhet at de naturlig kan likestilles med egentlige driftsbygninger og
  • bygningen(ene) er utsatt for særlig verdiforringelse dersom eierens bedrift legges ned
 • røkterboliger dersom det antas at verdien vil bli vesentlig redusert om gårdsdriften legges ned eller om boligene blir overflødiggjort av andre grunner
 • skogskoie som i hovedsak nyttes i skogsdriften og som faktisk blir brukt av skattyter selv og/eller leid hjelp i betydelig grad i forbindelse med skogsdriften og at den da ikke i vesentlig grad tjener skogeierens ferie- og fritidsformål
 • flyttbare bygg, f.eks. arbeidsbrakker, plasthaller
 • stabbur som i det vesentligste brukes i virksomhet

Når boligen ikke kan avskrives, kan heller ikke faste tekniske installasjoner i bygget avskrives.

[EN: Dwellings including land]

Stikkord: kmva

1179 Annen fast eiendom

1180 Investeringseiendommer

1190 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1196 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1197 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto