1200 Maskiner og anlegg

Kjøp og påkostning av maskiner og anlegg, herunder verktøy, bokføres med kjøpesummen på denne kontoen. I kjøpesummen inngår eventuelle tilleggsutstyr og andre kostnader i forbindelse med kjøpet, f.eks. frakt- og monteringskostnader.

Det bør opprettes egne kontoer for maskiner og anlegg i ulike saldogrupper, og dersom maskinene og anleggsmidlene har ulik levetid, vil det være aktuelt å samle de med lik levetid og bokføre disse på egne kontoer.

Produksjonsmaskiner bokføres på konto 1200 selv om de er fast installerte.

Regnskapsmessig aktivering skjer i praksis ofte etter skattemessige vurderingskriterier:

  • Nye og brukte maskiner og anlegg, kostpris >kr 15 000 og levetid >3 år
  • Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester (f.eks. frakt og montering av tilleggsutstyr), skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

Regnskapsmessig avskrives maskiner og anlegg lineært over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Maskiner og verktøy avskrives skattemessig i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.

Anlegg, dersom de blir brukt til overføring og distribusjon av kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak avskrives skattemessig i saldogruppe g).

Kjøp og påkostning av maskiner og anlegg er som hovedregel fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1.

[EN: Machinery and plant]

Stikkord: idrett, innventar

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto