1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

Varebiler klasse 1 bokføres med kjøretøyets kjøpesum. I kjøpesummen inngår eventuelle tilleggsutstyr og andre kostnader i forbindelse med kjøpet, f.eks. frakt, montering, engangsavgift for nye biler og evt. omregistreringsavgift for brukte biler. Disse kostnadene bokføres på samme konto som kjøpesummen, selv om de skulle komme på en egen faktura.

Påkostninger bokføres også på denne kontoen dersom dette gjøres.

Hovedregelen er at det ikke er fradrag for merverdiavgift på kjøp av varebil klasse 1 definert i fmva. § 1-3-1 (1) b. I enkelte tilfeller som er nevnt i mval. § 8-4 (1), er det likevel gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Det er ikke merverdiavgift på engangsavgift som betales ved førstegangsregistrering av varebiler i klasse 1.

Varebiler klasse 1 avskrives regnskapsmessig over bilens forventede økonomiske levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Skattemessig avskrives varebiler klasse 1 i saldogruppe c) Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede. Legg merke til at elektriske varebiler ervervet fra og med 20. desember 2016, avskrives med en forhøyet avskrivningssats med virkning fra inntektsåret 2017, se fotnoten i kolonnen for avskrivningssatsen for saldogruppe c her.

[EN: Vans, classification 1]

Stikkord: kmva, idrett, innventar

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1270 Verktøy o.l.

1280 Kontormaskiner

1289 Andre varige driftsmidler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto