1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

Busser bokføres med kjøretøyets kjøpesum. I kjøpesummen inngår eventuelle tilleggsutstyr og andre kostnader i forbindelse med kjøpet, f.eks. frakt, montering, engangsavgift for nye biler og evt. omregistreringsavgift for brukte busser. Disse kostnadene bokføres på samme konto som kjøpesummen, selv om de skulle komme på en egen faktura.

Påkostninger bokføres også på denne kontoen dersom dette gjøres.

Det betales engangsavgift på busser ved førstegangsregistrering, men busser med lengde over 6 meter og med mer enn 17 seteplasser er unntatt. Dersom det betales engangsavgift skal denne ikke være med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, se mval. § 4-2 (1) a.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av buss dersom denne ikke er som personkjøretøy å regne. Busser under 6 meter og med 17 seteplasser eller mindre er definert som personkjøretøy, se fmva. § 1-3-1 bokstav g. Dersom bussen er definert som personkjøretøy, er det kun fradrag for inngående merverdiavgift dersom bussen blir brukt i forbindelse med persontransport virksomhet (f.eks. busselskap), se mval. § 8-4 (1) c.

Det skal betales merverdiavgift ved innførsel av busser, og denne er fradragsberettiget etter reglene over.

Busser avskrives regnskapsmessig over dens forventede økonomiske levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Skattemessig avskrives busser i saldogruppe c) Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede.

[EN: Buses]

Stikkord: idrett, innventar

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto