1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

Traktorer bokføres med kjøretøyets kjøpesum. I kjøpesummen inngår eventuelle tilleggsutstyr og andre kostnader i forbindelse med kjøpet, f.eks. frakt og montering. Det betales ikke omregistreringsavgift for traktor. Disse kostnadene bokføres på samme konto som kjøpesummen, selv om de skulle komme på en egen faktura.

Påkostninger bokføres også på denne kontoen dersom dette gjøres.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av traktor til bruk i avgiftspliktig næring. Det må betales merverdiavgift ved innførsel av traktorer, og denne er fradragsberettiget dersom traktoren brukes i avgiftspliktig virksomhet. Det skal ikke betales engangsavgift eller vrakpantavgift for traktorer.

Traktorer avskrives regnskapsmessig over traktorens forventede økonomiske levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Skattemessig avskrives traktoren i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.

[EN: Tractors]

Stikkord: 1240, konto 1240, konto 1240 traktorer, idrett, innventar

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1270 Verktøy o.l.

1280 Kontormaskiner

1289 Andre varige driftsmidler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto