1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

Kjøp og påkostning av fast bygningsinventar bokføres til anskaffelseskost.

Det er vanlig å bokføre fast bygningsinventar på egen konto i balansen. Et bygg består ofte av forskjellige deler som har ulik levetid. Fast bygningsinventar som har en annen levetid enn selve bygget, bør skilles fra bygget. Inventar med samme levetid samles på egen konto og avskrives samlet.

Fast bygningsinventar avskrives regnskapsmessig over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Skattemessig avskrives fast bygningsinventar i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v.

Inventar som ikke verdi forringes, slik som kunst og antikviteter, avskrives ikke og må derfor registreres på egen konto i balansen.

[EN: Permanent building fixtures and fittings, own building]

Stikkord: 1260, konto 1260, konto 1260 fast bygningsinventar, eget bygg, innventar, idrett

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto