1300 Aksjer i datterselskap

1305 Andeler i datterselskap

1306 Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1308 Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1310 Aksjer i foretak i samme konsern

1315 Andeler i foretak i samme konsern

1316 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1318 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1320 Lån til datterselskaper

1325 Lån til andre foretak i samme konsern

1330 Investeringer i tilknyttet selskap

1340 Lån til tilknyttet selskap

1345 Lån til felles kontrollert virksomhet

1350 Andre aksjer, norske

Norske aksjer som er kjøpt med formål om varig eie, skal føres mot denne kontoen.

Vurderes etter anskaffelseskost. Skal nedskrives til virkelig verdi hvis et verdifall forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger foreligger.

[EN: Other shares, Norwegian]

Stikkord: 1350, konto 1350, konto 1350 andre aksjer, norske, kommandittselskap, anleggsmiddler, anleggsaktiva

1355 Andre andeler, norske

1356 Andre aksjer/andeler, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1357 Andre aksjer/andeler, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1358 Verdipapirfondsandeler

1360 Obligasjoner

1369 Andre finansielle anleggsmidler

1370 Fordringer på eiere

1375 Fordringer på styremedlemmer

1380 Fordringer på ansatte

1384 Fordringer på daglig leder

1385 Fordringer på ansatte eiere

1393 Innskuddsfond

1394 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pensjonspremiefond)

1395 Leietakerinnskudd

1396 Depositum

1397 Forskuddsleasing

1398 Til gode merverdiavgift

1399 Andre fordringer