1400 Direkte materialer/råvarer

1402 Ukurans råvarer og halvfabrikata

1405 Hjelpematerialer

1408 Driftsmaterialer og reservedeler

1409 Beholdningsendring råvarer og innkjøpte halvfabrikater

1420 Varer under tilvirkning

1422 Ukurans varer under tilvirkning

1429 Beholdningsendring varer under tilvirkning

1440 Ferdige egentilvirkede varer

1442 Ukurans ferdig egentilvirkede varer

1449 Beholdningsendring ferdige egentilvirkede varer

1460 Innkjøpte varer for videresalg

På denne kontoen skal beholdningen av handelsvarer som er innkjøpt for videresalg bokføres.

I regnskapsloven § 7-10 er det et notekrav at varelagerverdiene skal være spesifisert på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer samt at tilsvarende tall fra foregående årsregnskap skal vises i oppstillingen. Det er imidlertid ikke noe krav til at små foretak skal spesifisere varelageret på samme måte, se NRS 8.4.4.1. Små foretak må allikevel foreta en oppdeling av balanseposten på egnet måte dersom informasjonen om varenes sammensetning er spesielt viktig for å kunne bedømme foretakets stilling og resultat, se rskl. § 6-3 første ledd.

Det fremgår av regnskapsloven § 5-2 at omløpsmidler, herunder varelager, skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp. Virkelig verdi for innkjøpte varer for videresalg operasjonaliseres som estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). Estimater på netto salgsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene om forhold på balansedagen som foreligger når estimatene foretas, om hva varene forventes å innbringe. Dersom det foreligger salgskontrakter som gjelder varer på balansedagen, skal salgskontrakten legges til grunn for beregning av disse varenes virkelige verdi.

Skattemessig verdi av varelager settes til anskaffelseskost.

[EN: Goods purchased for resale]

Stikkord: 1460, konto 1460, konto 1460 innkjøpte varer for videresalg, erverv, omsetning, varebeholdning

1462 Ukurans innkjøpte varer for videresalg

1465 Demonstrasjonsvarer

1469 Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg

1470 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1471 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1472 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1473 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1474 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1475 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1476 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1477 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

1478 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

1479 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter)

1490 Biologiske eiendeler